Περιεχόμενα

Το πρόγραμμα Sinbad προσφέρει περεταίρω εκπαίδευση στην αφήγηση για ανθρώπους που εργάζονται στην προσχολική εκπαίδευση με στόχο την ενίσχυση της απόκτησης βασικών ικανοτήτων για τα παιδιά μεταξύ 3 και 7 χρονών. 

Με βάση το παιδαγωγικό πλαίσιο που αναπτύχτηκε από το PLATO και από το Πανεπιστήμιο της Λειψίας, αναπτύχτηκε ένα εκπαιδευτικό πακέτο το οποίο θα εφαρμοστεί με την μέθοδο της συνδυασμένης μάθησης. 

Ένα μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης περιλαμβάνει εκπαίδευση σχετικά με την έννοια της ικανότητας, της απόκτησης ικανότητας καθώς και μεθοδολογίες, τεχνικές, και πηγές σχετικά με την αφήγηση στην εκπαίδευση.  

Οι συνεδρίες πρακτικής άσκησης για την αφήγηση που θα εφαρμοστούν σε όλες τις χώρες των εταίρων παρέχουν μια πλατφόρμα για να εξασκηθούν οι αποκτούμενες γνώσεις και δεξιότητες.  Οι κατευθυντήριες γραμμές στο πώς να οργανώνεται η πρακτική αφήγηση θα κάνει τα εργαλεία περαιτέρω αυτοσυντηρούμενα και θα επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς  της  προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και άλλους επαγγελματίες της προσχολικής εκπαίδευσης να δημιουργούν τοπικές ομάδες αφήγησης για συνεχή εκπαίδευση. 

Αριθμός Προγράμματος: 2014-1-DE02-KA202-001571

Χρηματοδοτείται από: Nationale Agentur Bildung für Europa beim BiBB

Διάρκεια: 09/2014 - 08/2016

Σύμπραξη: